* Ook creatief op maandag tot en met zaterdag

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Studio Zondag, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
Overeenkomst: de afspraken die tussen opdrachtgever en Studio Zondag zijn gemaakt over het verrichten van werkzaamheden door Studio Zondag voor Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Studio Zondag en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan Studio Zondag opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder inbegrepen een door Studio Zondag aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

2.2 Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst met Studio Zondag komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging door Studio Zondag retour is ontvangen.

 

Artikel 4. Algemene verplichtingen van Studio Zondag

4.1 Studio Zondag zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

4.2 Studio Zondag houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert Studio Zondag Opdrachtgever over eventuele veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die Studio Zondag ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal Studio Zondag op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke Studio Zondag overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Studio Zondag ter beschikking te stellen.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Studio Zondag ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Studio Zondag en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6.2 Tenzij daartoe door Studio Zondag voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever geen informatie betreffende Studio Zondag, openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van deze informatie kennis kunnen nemen.

6.3 Studio Zondag en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Studio Zondag behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 8. Financiële bepalingen

8.1 In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van Studio Zondag vastgelegd.

8.2 Het honorarium van Studio Zondag, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Studio Zondag hierover andere afspraken hebben gemaakt. Alle door Opdrachtgever en Studio Zondag verschuldigde bedragen zijn btw-vrijgesteld.

8.3 Studio Zondag behoudt zich het recht voor om, in geval van een met Opdrachtgever afgesloten overeenkomst in abonnementsvorm, jaarlijks het honorarium te verhogen met het voor dat jaar van toepassing zijnde indexcijfer. Ook behoudt Studio Zondag zich het recht voor om op basis van ontwikkelingen in de markt, stijgende kosten of anderszins zijn honorarium aan te passen. In de in de vorige zin van toepassing zijnde gevallen, verplicht Studio Zondag zich om Opdrachtgever vooraf hierover te informeren, uiterlijk 1 maand voordat genoemde wijzigingen van kracht worden.

8.4 Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van Studio Zondag. De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.5 Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de Studio Zondag toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan Studio Zondag aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

8.6 Alle door Studio Zondag in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

8.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Studio Zondag daartoe aanleiding geeft, is Studio Zondag gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Studio Zondag te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Studio Zondag gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Studio Zondag uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.8 Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien de werkzaamheden van Studio Zondag reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met 30% van het resterende offertebedrag.

 

Artikel 9. Klachten

9.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan Studio Zondag kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Studio Zondag de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 10. Leveringstermijn

10.1 Studio Zondag voert de opdracht uit conform het overeengekomen tijdschema. Studio Zondag en Opdrachtgever kunnen tijdschema in onderling overleg tussentijds aanpassen.

 

Artikel 11. Overmacht

Voorbeelden van overmacht: ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen. Bij het optreden van een overmachtsituatie wordt het contract opgeschort tot een moment waarbij de situatie het toelaat voor beide partijen om hun verplichtingen weer na te komen. Beide partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een nieuwe datum/data te vinden om de afspraken na te komen.

Wanneer het niet mogelijk is om de verplichtingen op een ander moment na te komen zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat er in onderling overleg een overdracht plaatsvindt van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. De tweede mogelijkheid is dat de overeenkomst opgezegd wordt. Prestaties die niet geleverd zijn en niet direct verhinderd worden door de overmachtsituatie dienen hun tegenprestatie in proportionele zin te ontvangen. Voor de overige kosten zullen beide partijen hun eigen kosten voor hun eigen rekening nemen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Studio Zondag is jegens Opdrachtgever aansprakelijk:

a. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming én

b. de opdrachtgever Studio Zondag schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij Studio Zondag heeft gesommeerd om de tekortkoming, waarvoor zij aansprakelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen én

c. Studio Zondag aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

12.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Studio Zondag, is Studio Zondag voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Studio Zondag sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Studio Zondag voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Studio Zondag onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Studio Zondag.

 

Artikel 13: Opzegging

13.1 Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

13.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

Artikel 14. Wijziging algemene voorwaarden

14.1 Studio Zondag is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door Studio Zondag gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Studio Zondag te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

 

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Studio Zondag en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Studio Zondag is gevestigd. Studio Zondag heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

15.2 Op de overeenkomst tussen Studio Zondag en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Chat openen
1
Vragen? Stel ze hier!
Ik heb een vraag!
Hoi, Mirte hier! Kan ik je helpen?